सूची (Roster) मा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा

भूमि सम्बन्धी समस्या आयोग गठन आदेश, २०७६ अनुसार आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । आयोगले कार्य सम्पदान गर्ने शिलशिलामा भूमि तथा आवासको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ/संस्था एवं विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुको सूची (Roster) खडा गर्ने प्रयोजनका लागि (आयोगको website )मा संलग्न फाराम भरी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र आयोगको ईमेल ठेगाना  bhumiaayog@gmail.com वा  info@lirc.gov.np मा पठाईदिनु हुन इच्छुक व्यक्ति, संघ/संस्थाहरुलाई अनुरोध गरिन्छ ।