प्रदेश नं १ मा हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा