लुम्बिनी प्रदेशमा हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।