सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनेअभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।