डाउनलोड

लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि

२१ पौष २०७७

अधुरा कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि

२० पौष २०७७

सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड

२० पौष २०७७

भूमि सम्ब्नधी (अठारौं संशोधन) नियमहरु, २०७७

९ पौष २०७७

स्थानीय सरकारलाई अनुरोध

६ जेठ २०७७

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधन

१५ जेठ २०७७

आयोगको कार्यादेश

५ जेठ २०७७

भूउपयोग ऐन २०७६

५ जेठ २०७७

बजेट व्यवस्था गर्न अनुरोध सम्बन्धमा ।

२६ जेठ २०७७